Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven van de eigenaar van een woning en van de eigenaar en de gebruiker/huurder van panden die niet als woning gebruikt worden. 

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Reinigingsrechten

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven voor het door de gemeente periodiek verwijderen van bedrijfsafval.

Rioolheffing

Uit de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer en het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Hondenbelasting

U betaalt hondenbelasting voor iedere hond die u heeft. Als hondenbezitter moet u hier zelf aangifte van doen. Ook moet u zelf wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld bij overlijden van de hond.

Toeristenbelasting

Onder de naam 'toeristenbelastng' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente Langedijk tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de  basisadministratie personen zijn ingeschreven.

Forensenbelasting

U betaalt forensenbelasting als u in de gemeente Langedijk een woning ter beschikking heeft maar in een andere gemeente uw hoofdverblijf heeft.

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond.

Leges

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten of het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart of een reisdocument.

Graf- en begraafrechten

Onder naam 'lijkbezorgingsrechten' worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.